Назад

№28.
1864 г. Студзеня 29. - Акт Віленскай Асобай следчай камісіі аб прызнанні Кастусём Каліноўскім свайго сапраўднага імя

[г. Вільня]

Акт Віленскай Асобай следчай камісіі аб прызнанні К. Каліноўскім свайго сапраўднага імя. ФаксімілеДоставленный въ Доминиканское зданіе1, проживавшій въ домѣ Виленской Гимназіи Игнатій Витоженец, долгое время упорствовалъ въ открытіи настоящаго своего имени и занятій, утверждая, что онъ дѣйствительно Витоженецъ изъ дворянъ Виленскаго уѣзда, воспитывался въ здѣшней гимназіи, въ университетѣ не былъ, въ организаціи польской не участвовалъ и прошлое лѣто до Октября мѣсяца находился въ шайкѣ Вислоуха, послѣ чего возвратился въ Вильно, гдѣ нанялъ квартиру въ гимназіи, занимался разработкою матеріаловъ историческихъ характеровъ Славянскихъ народностей, не участвуя болѣе въ революционныхъ дѣйствіяхъ, причемъ фамиліи Макаревича никогда не носилъ и въ семействѣ Григотовичъ и у Титуса Далевскаго не бывалъ и ихъ не знаетъ. Но бывъ признанъ дѣвицею Маріею Григотовичъ за того самаго Господина, котораго она видѣла приходившимъ въ ея семействѣ къ дѣвицѣ Стефаніи Фальской подъ именемъ Макаревича, называвшій себя Игнатіемъ Витоженцемъ, Акт Віленскай Асобай следчай камісіі аб прызнанні К. Каліноўскім свайго сапраўднага імя. Факсімілеоткрылся, что настоящее его имя Викентій /Константинъ/ Калиновскій, о чемъ Слѣдственная Коммисія постановила составить настоящій Актъ.

Полковникъ Шелгуновъ

Штабсъ Капитанъ Семеновъ

Поручикъ Юганъ

Поручикъ Гогель

Оберъ-Аудиторъ Щербо

Публікацыя паводле: LVIA, f.1248, ap.2, b.280, l.18–18v. Арыгінал.
Асаблівая падзяка: Язэпу Янушкевічу