Назад

№31.
1864 г. Сакавіка 2. - Вырак ваенна-палявога суда Кастусю Каліноўскаму

[г. Вільня]

Приговоръ

Вырак ваенна-палявога суда Кастусю Каліноўскаму. ФаксімілеПо Указу Его Императорскаго Величества, Военный Суд, учрежденный при Виленскомъ Ордонансъ гаузѣ по полевому уголовному уложенію ПРИГОВОРИЛЪ: дворянина Викентія-Константина Калиновскаго 26 лѣтъ, за принятіе званія члена революціоннаго комитета Литвы, а послѣ того, главнаго распорядителя возстанія въ здѣшнемъ краѣ, а вмѣстѣ съ этимъ измѣну Государству и склоненіе къ бунту жителей, на основаніи устава Военно Угололовнаго книги 1 ст.[атей] 175, 177, 178, 606 и Высочайше утвержденныхъ правилъ 11 мая 1863 года о наложеніи взысканій на мятежниковъ и лицъ, обвиненныхъ въ соучастіи съ ними, причисляя къ І категоріи преступниковъ, по пункту 3 тѣхъ же правилъ, казнить смертію разстрѣляніемъ. Заключено въ г.[ородѣ] Вильно Марта 2го дня 1864 года.

Ассесоръ Прапорщикъ Ветлинъ1

Прапорщикъ Гейслеръ

Прапорщикъ Божановъ

Подпоручикъ Стендеръ

Поручикъ Соколовскій

Капитанъ Пантелѣевъ

Предсѣдатель, Полковникъ Глейнигъ

Дѣлопроизводитель Аудиторъ Егоровъ

Памета: О...2, его казнить повѣшеніемъ.

Публікацыя паводле: LVIA, f.1248, ap.2, b.280, l.40-40v. Арыгінал.
Асаблівая падзяка: Язэпу Янушкевічу