Назад


Інстытут беларускай культуры Польскі аддзел Гістарычная камісія Серыя 1.     Том. 1     Выпуск 1.

1863 год на Меншчыне

(матэрыялы архіва Трэцяга аддзялення імператарскай канцылярыі) Сабр. і апр. Я. Віткоўскі, А. Яневіч i Л. Лех Коштам Інстытута Беларускай Культуры Менск, 1927.
Ад перакладчыка
Прадмова
Дакументы паўстання 1863 г. у былой Менскай губерні.
Дзве часткі "Справы №23"
№1. Грашовыя зборы шляхты на карысць паўстання
№№2–3. Рух сярод вучнёўскай моладзі
№4. Рэкруцкі набор у Слуцку, Бабруйску, Менску і паветах. Першыя высланыя
№5. Праход паўстанцкага атрада праз Пінскі павет
№6. Рух у Слуцкім, Наваградскім, Менскім і іншых паветах
№№7–8. Напад паўстанцаў на пошту пад Пінскам
№9. Следчая камісія па палітычных справах у Менску
№10. Сутычка з паўстанцамі пад Хатынічамі, рух у Слуцкім пав., арышты ў Пінску і Барысаўскім пав. Адносіны сялян да паўстанцаў
№11. Праваслаўныя святары падбухторваюць сялян супраць абшарнікаў-палякаў
№12. Разгром паўстанцаў пад Свечкамі, ваеннае становішча ў Менскай губерні, рэпрэсіі, пагрозы канспіратараў, адносіны сялян
№13. Праход атрада паўстанцаў праз Мір на Ракаў
№14. Параза паўстанцкіх атрадаў капітана Шалевіча і ксяндза Лашкевіча пад Налібакамі
№15. Паведамленне пра знаходку адозвы Цэнтральнага Камітэта і Маніфеста Правінцыйнага Нацыянальнага Ўрада
№16. Цэнтральны Камітэт як Часовы Нацыянальны Ўрад
№17. Маніфест Польскага Нацыянальнага Ўрада
№№18–21. Напады паўстанцаў на паштовыя станцыі ў Лядах, Прылуках, Юхнаве і іншыя 19 і 20 красавіка
№№22–23. Агульны выступ паўстанцаў 19–20 красавіка і напады на паштовыя станцыі і маёнткі
№24. Канцэнтрацыя паўстанцаў, бой з сялянамі, адносіны былых уніятаў да паўстання
№25. Параза атрада Вендорфа. Баляслаў Святарэцкі і Карзаковіч
№26. Сутычкі з паўстанцамі ў Барысаўскім і Ігуменскім паветах
№27. Атрады Святарэцкага і Дыбоўскага, узбраенне сялян супраць паўстанцаў
№№28–29. Атрады Святарэцкага і Эсьмана, і іншае
№№30–31. Першы спіс абвінавачаных ва ўдзеле ў паўстанні
№32. Параза атрада Казелы
№33. Параза атрада Святарэцкага, помста паўстанцаў
№34. Ваеннае становішча ў Менскай губ.
№35. Гародзенскія і барысаўскі атрады, атрад Кучэўскага
№№36–37. Народная жалоба ў Менску
№38. Рэшткі атрада Святарэцкага. Карзаковіч
№№39–40. Собек (Ляскоўскі) і генерал Грунт
№№41–43. Спад паўстання. Галеча збяднелай шляхты і аднадворцаў
№№44–45. Другі спіс абвінавачаных ва ўдзеле ў паўстанні
№46. Забойства Ляцкага
№47. Кантрыбуцыі Мураўёва
№№48–49. Арышт доктара Аскеркі і Алімпіі Святарэцкай з дачкой Юзэфай
№50. Спад паўстання на Меншчыне
№№51–52. Трэці спіс абвінавачаных ва ўдзеле ў паўстанні
№53. Заданне Лосева ў Менску
№54. Надзвычайная следчая камісія па справе таемнай арганізацыі ў Менску
№№55–56. Высылка бацькоў Баляслава Святарэцкага
№57. Паказанні Вітальда Парафіяновіча
№58. Арышт Яна Машчынскага
№59. Спіс сяброў менскай таемнай арганізацыі
№60. Камплект рэвалюцыйных пячатак Менскага ваяводства
№61. Высылка Алімпіі Святарэцкай з дачкой Юзэфай, Свяцкага і Ляснеўскага
№62. Высылка Ляснеўскага
№63. Высылка Вітальда Парафіяновіча
№№64–65. Заканчэнне задання Лосева
№№66–67. Агульны нарыс паўстання на Меншчыне
№68. Страта доктара Міхала Аскеркі
№№69–71. Другое заданне Лосева ў Менску
№№72–75. Высылка 15-ці сяброў менскай рэвалюцыйнай арганізацыі
№№76–78. Распараджэнне пра арышт капітана Даманскага
№№79–81. Імя Даманскага
№82. Бяздзейнасць Галоўнай тэлеграфнай станцыі
№№83–90. Арышт Тамаша Даманскага
№91. Пакаранне тэлеграфістаў
№№92–93. Кватараванне войскаў у Менску
№94. Смерць Часлава Святарэцкага
№95. Лісты ксяндза Тарасевіча і Эвеліны Галаўні
№96. Паўстанцкія фармаванні 1864 года
№№97–99. Высылка 9 сяброў навагрудскай рэвалюцыйнай арганізацыі
№100. Высылка Тарасевіча, Маркевіча і Адама Манюшкі
№№101–102. Спіс 11-ці высланых у Сібір
№103. Працяг справы высланых Алімпіі Святарэцкай і яе дачкі Юзэфы
№№104–105. Прашэнне высланай Стэфаніі Вайніловіч
№№106–110. Справа высланай Ганны Святарэцкай
№111. Справа высланай Стэфаніі Вайніловіч
№112. Справа высланых Алімпіі Святарэцкай і яе дачкі Юзэфы
№113. Справа высланага Гектара Лапіцкага
№№114–116. Справа высланай Юзэфы Святарэцкай
Дадатак I. Мемарыял Сямашкі.
Дело 3 Отделения 1 Экспед.[иции] Соб.[ственной] Е.[го] И.[мператорского] В.[еличе­ства] Канц.[елярии] №83. По всеподданнейшему письму Литовского Митрополита Иосифа, с приложением записки к оному, о настоящем положении Польши.
№117. Мемарыял Сямашкі Аляксандру II ад 26 лютага 1859 г. з уласнаручнай імператарскай рэзалюцыяй
Дадатак II. Лісты Мураўёва Даўгарукаму.
Дело 3 Отд.[еления] 1 Эксп.[едиции] Е.[го] И.[мператорского] В.[еличества] Соб.[ст­венной] Канц.[елярии] №23, у ч. 441, 1863 г. О беспорядках в Царстве Польском и в западных губерниях. С перепиской Г. П. Князя Долгорукова с Генералом от Инфантерии Муравьёвым о Западном крае.
№118. Ліст генерала Мураўёва князю Даўгарукаму ад 18 лютага 1864 г. за №695
№119. Ліст генерала Мураўёва князю Даўгарукаму ад 7 сакавіка 1864 г.
Дадатак III. Адрас менскай шляхты.
По описи № Связки 23. № дела 199.
Минского Губернского Предводителя Дворянства.
Дело О поднесении Адреса Всеавгустейшему Монарху Дворянством Минской Губернии о забвении прошедшего по случаю мятежа в крае, и об оказании милости.
Началось в 1863 году.
№120. "Пратэст" супраць подпісаў
№121. Аўтар адрасу
№122. Ухіленне ад подпісаў
№123. Збіранне подпісаў цывільнымі і вайсковымі ўладамі
№124. Агульная колькасць подпісаў
№125. Спісы шляхты, прадстаўленыя паміж 15.X.1863 і 15.X.1864 улучна
Навукова-даведачны апарат
Геаграфічны паказальнік
Асабовы паказальнік
Іменны паказальнік удзельнікаў падпісання вернападданіцкага адраса